WCC >  Home > News - Media > Media impact Eng|Deu|Fra|Esp|GreNews - Media  Features
 News
 Highlights
 Conference newspaper
 Photos
 Media impact

13.05.05 07:53 Age: 7 yrs

Pasifisme som tema

Pasifistisk teologi dominerte emnepresentasjonen om Misjon i voldsperspektiv under Athen-konferansen torsdag. Men talerne hadde likevel ikke problemer med at konferansen finner sted i en gresk militærleir.

Det var i 1998 Verdenskirkerådet besluttet å vie tiåret fra 2001 til 2010 til overvinnelse av volden i verden. Halvveis i tiåret måtte Athenkonferansen om misjon i går konstatere at volden i verden er verre enn noen sinne. Plenumsmøtet torsdag var fullstendig dominert av pasifisme. VK-general Samuel Kobias ord ble sitert: «Jeg vil oppfordre misjonskonferanse til å ... rette søkelyset mot fred og ikke-vold som evangeliske imperativer.»

Evangelisk politikk
I plenum sluttet Fernando Enns fra Den menonittiske kirke i Tyskland, og fra VKs sekretariat for Antivoldstiåret, seg helhjertet til forestillingen om ikke-vold som «evangeliske imperativer». Enns utla skriftordet om at Gud gav menighetene forsoningens tjeneste (2 Kor 5) som et skirftord om politisk forsoning i verden.

- Kirker over hele verden er forpliktet på kampen mot vold fordi vi mener at vold ikke må få siste ord, fordi vi er uenig i at det fins kriser der Guds folk må godta vold og fordi vi ikke lenger tror det går an å beseire det onde bare ved å gjøre det gode. På pressekonferansen etterpå hevdet Enns at kristenheten har forlatt «teorien» om rettfrerdig krig.

Tilfluktsteder
Janet Plenert fra Den menonittiske kirke i Cananda presenterte i plenum både sine egne antivoldserfaringer fra kanadisk familiehverdag og dessuten et plenumsbidrag fra Alix Lozano fra Den menonittiske kirke i Colombia, som ble nektet utreisevisum til konferansen av colombianske myndigheter.

I vitnesbyrdet fra Cananda fortalte Janet Plenert om en aktiv kirkegjengerfamilie med et svært voldelig familiemønster. I familien fikk vold blomstre fritt, trass i all kirketilhørighet.

- Den slags kristendom setter skranker for evangeliet. Det blir et budskap bare om frelse, mens evangeliets livsforvandlende kraft ikke får slippe til. I vitnesbyrdet fra Clombia formidlet hun sin colombianske trosfelles beretning om hvordan ordene «misjon» og «vold» er blitt ensbetydende begreper under de turbulente forholdene i dette latinamerikanske landet.

- For oss i Colombia er dette bare å skifte ord. For vold og sverd har alltid ledsaget misjon. Men kirkene i Colombia gjør samtidig tjeneste som tilfluktsteder for mennesker på flukt fra vold.

Antiisraelsk brodd
Athen-konferansen trakk ikke sondringen mellom åndelig og verdslig regimente inn i bildet under gårsdagens plenumspresentasjon. Heller ikke drøftet man Bibelens lære om at styresmaktene av Gud selv har fått fullmakt til å bruke sverdet.

Under pressekonferansen ble de pasifistiske talerne konfrontert med at Athen-konferansen finner sted på militært gresk område. Alle deltagerne voktes av greske soldater ved inngangsportene. Og greske militærhelikoptere fra en nærliggende base forstyrrer av og til utendørsgudstjenestene.

Men ingen av talerne fant konferansens implisitte legitimering av gresk militærmakt dobbeltmoralsk eller problematisk i lys av den pasifiasmen de selv sto for. Ingen av dem mente dette burde foranledige en teologisk grenseoppgang mellom legitim styresmakt og økumenisk antivoldsengasjement.
Athenmøtet fokuserte heller ikke på kristenforfølgelsene i for eksempel China og en del muslimske land.